Het manifest van Parijs – 18 december

Het congres over de islamisering dat op 18 december 2010 in Parijs plaatsvond heeft geleid tot een stichtingsakte. Voor het eerst hebben sprekers uit alle landen van Europa van een zelfde spreekgestoelte gebruik gemaakt om de islam aan te klagen wegens de verovering van ons continent.
Naar aanleiding van het congres zijn partijen, organisaties, verenigingen, informatieve sites en blogs die het initiatief hebben gesteund, het over een gemeenschappelijk manifest eens geworden, ondanks hun uiteenlopende standpunten.
Wij zetten ons af tegen de agressieve bekeringsijver van de islam, tegen het gebed van moslims in de publieke ruimte, tegen de financiering van haar gebedsruimten, tegen publieke middelen, tegen de verbreiding van de halal voeding, tegen het lot van de vrouwen in de islam, dat niet beantwoordt aan ons gelijkwaardigheidsprincipe en meer algemeen tegen de opmars van de islam op Europees grondgebied;
•Wij bevestigen opnieuw, tegenover de islamisering van Europa, onze vaste gehechtheid aan onze meer dan duizendjarige beschaving, aan haar waarden en tradities;
• Wij nodigen alle Europese volkeren en de hele wereldbevolking uit om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen, door zich te kanten tegen alle pogingen om de wetten van hun landen, die het resultaat zijn van een historisch proces en die borg staan voor een maatschappelijk evenwicht, te vervangen door vreemdsoortige regels die hiermee niet verenigbaar zijn;
• Wij nodigen u uit om het recht op vrije meningsuiting, een vrij debat en een vrije stem van de Europese burgers over dit onderwerp te verdedigen;
• Wij dringen erop aan om hun politieke handelingen of publicaties verder te zetten om aan de toenemende eisen van de islam weerstand te bieden, opdat ze zich tegen elke vorm van totalitarisme zouden verzetten;
• Wij moedigen hen aan om van elke vorm van sektarisme of kleingeestige ijverzucht in de strijd tegen de islamisering af te zien, omdat een niet eensgezinde houding tegenover het vaderland en het eigen volk een ernstig vergrijp zou zijn.
Wij nodigen iedereen uit om aan te sluiten bij een vereniging of een partij die deze strijd voert, op basis van zijn eigen inzicht en om banden te smeden met personen, groepen en landen, zodat er heel sterke netwerken ontstaan. Het is enkel op deze manier dat ze in staat zullen zijn om aan het seksistische en homofobe totalitarisme van de islam weerwerk te bieden, die met demografische middelen en door intimidatie probeert de humanistische beschaving uit te roeien. Wij wijzen het obscurantisme, het bijgeloof en de blinde onderwerping af van de mens aan voorschriften die hen onwaardig zijn en een dodelijk karakter kunnen hebben.
Op deze dag hebben wij een vrij samenwerkingsverband gesticht van onafhankelijke organisaties. Wij vormen een team. We hebben een gemeenschappelijk strijdpunt. Vanaf nu starten we een Europese weerstandsbeweging, op basis van de verdediging van onze beschaving tegen een nieuw soort totalitarisme.